Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów
zespół Centrum Internetowego

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

1.  bezpośrednio od Państwa,
2.  od podmiotu, który zawarł z Centrum Internetowym umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
3.  od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Centrum Internetowym, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
4.  ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Centrum Internetowe Mariusz Pryszczewski z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Melomanów 3/17, 20-855 Lublin, NIP: 7121906358, REGON: 431153454, tel.: 81 444 62 16, e-mail: info@ci.net.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Centrum Internetowe przetwarza następujące kategorie danych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. adres strony WWW
 5. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 6. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 7. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Centrum Internetowego (np. o usługach Centrum Internetowego, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Centrum Internetowym,
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Internetowym, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 4. w celach marketingowych produktów i usług Centrum Internetowego,

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Centrum Internetowym, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Centrum Internetowemu w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Centrum Internetowe jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Centrum Internetowym,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Internetowym (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes Centrum Internetowym (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Centrum Internetowego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe, a nasze systemy kompatybilne.

Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Centrum Internetowego mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Centrum, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Centrum Internetowe i jakie mogą być podnoszone wobec Centrum Internetowego.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Centrum Internetowym na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Internetowe?

Obecnie właściwym organem nadzorczym w tej kwestii jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Copyright © 2022 Centrum Internetowe
Regulamin zakupów | Informacja o przetwarzaniu danych osobowych